GOLDEN BOOT
1 Ajinkya Yadav (AP) 16
2 Kapil Samant (PACU) 8 
3 Kapil Patwardhan (RW) 7 
4 Satish Suttati (PACU) 5 
5 Shivam Sharma (BT) 5
6 Adit Bhorde (BT) 7
7 Mukul Inamdar (BT) 5
8 Arun Chandrachud (AP) 4

PLATINUM PASS (ASSISTS)
1 Satish Suttati (PACU) 7 
2 Arun Chandrachud (AP) 5 
3 Shubhankar Inamdar (BT) 4 
4 Anand Sadana (AP) 3